May 2023

Education

शिक्षणमहर्षी कै. विलास तांबे यांनी उभारलेली शैक्षणिक संकुले प्रेरणादायी

शिक्षणमहर्षी कै . विलास तांबे यांच्या त्यागातून जिल्ह्यात उभी राहिलेली शैक्षणिक संकुले आमच्यासाठी प्रेरणादायी असून

X